<div align="center"> <h1>VELVET REVOLVER</h1> <h3>Strona o nowo powstałym zespole Hard rockowym - VELVET REVOLVER.</h3> <p>Slash, Duff, Izzy, velvet, revolver, project, scott, weialnd, rafal tomsiak, rafał tomsiak, Velvet, Revolver, Mikolaj, Kundegorski, Guns, Roses, velvet revolver, velvetrevolver</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://zrepublika.pl/fuckhead/scott1.htm" rel="nofollow">http://zrepublika.pl/fuckhead/scott1.htm</a></p> </div>